jul-753回到故乡的第三天

jul-753回到故乡的第三天

一小儿侵晨泄泻,服消疳清热之剂,不应。余一日过薛立斋先生,见先生蓬头执卷,绎寻思,恍然如经生下帷之状。

 一小儿食凉粉,而呕吐酸物,头痛发热,此内伤兼外感也,用人参养胃汤末二钱,姜汤调服,诸症皆愈;惟吐酸涎,用大安丸一服而止。治法∶因惊者,用雄朱化痰定喘丸,佐以天麻定喘。

消风丸治风痫,先宜此药。 若痰塞气盛,用南星、半夏、茯苓以消痰;枳实、陈皮、紫苏以顺气。

若哽气出气、唇白气短,属虚热,用五味异功散。 凡饮食停滞,痰涎壅满而见惊症者,实因脾土虚弱,不能生金,金虚不能平木,故木邪妄动也,宜健脾消食,其症自愈。

饮水口中气热,胃经实热也。出痘时,自汗盗汗,用十全大补汤而痘愈。

一小儿患疳,虚症悉具,热如火炙,病状不能尽述,朝用异功散,夕用四味肥儿丸,月余诸症稍愈,佐以九味地黄丸,自能行立。 又褚氏云∶男子精未满而御女,以通其精,则五脏有不满之处,异日有难状之疾。

Leave a Reply